تمام وجوه واریز شده
در بانک های معتبر بیت المللی نگه داری میشوند